الماس تعويض شو(هلدري)

الماس يا الماسه تراشكاري يا اينسرت تراشكاري و همينطور الماس يا الماسه فرزكاري يا اينسرت فرزكاري از ساختار كدينگ استانداري استفاده ميكنند كه در توسط شركت هاي توليد كننده مورد استفاده قرار ميگيرد

به منظور آشنايي و راهنمايي در انتخاب اينسرت مناسب تراشكاري ميتوانيد به راهنماي انتخاب الماسه مراجعه فرمائيد

بازگشت