ديسك كاتر

تونل ها و فضاهای زیر زمینی برای اهداف گوناگونی ایجاد میشوند که از آن میان می توان به موارد زیر به عنوان نمونه اشاره کرد:

تـونلهای حمـل و نقل و دسترسی، تونلهای انتقـال آب ،فضاهای زیر زمینی بـزرگ(ایستگاه مترو،نیروگاه ها،انبار های زیر زمینی و کارگاههای استخراج مواد معدنی)

بر اساس تعاریف انجام شده در انجمن بین المللی مکانیک سنگ، سنگها به لحاظ ساختار به زمینهای نرم (Soft Rock) و زمینهای سخت (Hard Rock) تقسیم میشوند

در انـواع ماشینهای T.B.M براسـاس شرایط زمیـن ، از دیسک کاتر و ناخـن هـای حفاری یا هر دو آنها به صورت همزمان استفاده میگردد که کلیه ابزارهای مذکور دردر شرکت الماسه ساز تولیـد میشوند.

دستگاههای TBM با داشتن سپر استوانه ای،تمام مقطع تونل را یکجا حفاری می کند.درقسمت جلوی ماشین ، صفحه حفارCutter Head قرار گرفته که حول محور خود(در دو جهت) می چرخد.

بر روی صفحه حفار، ابزار های برشی (Cutter Tools) نصب شده است که بر اساس شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیک سنگ از ابزار برشی های ذیل استفاده می شـود:

-ابزار برشی مخروطی

-دیسک های برش

-دیسک های مرکب

-غلتکها

در گذشته،تمامی دیسک کاتر و ناخن های مختلف مورد استفاده در دستگاههای یاد شده ازشرکتهای خارجی نظیر Palmieri,Wirth,Robbins,HerrenKnecht,...تهیه می شد.اما همکنون با استفاده از رویکرد مهندسی معکوس انـواع گوناگون ناخن ها،دیسک کاتـرها و

​ کاتررینـگهای مـورد نیازاینگونه ماشین های حفـار، در شرکت الماسـه ساز تولید و با عملکرد مطلوب ابــزارهای تولید شده در حفــر تونل ها، رضایت مشتری حاصل شده است.

استفاده از دیسک کاترها در ماشینهای حفـاری ، انقلابی در حفر سنگهای سخت با مقاومت بیشتر از 50 تا 170 مگاپاسگال پدید آورد.

حلقه های برشی تولیدشده در شرکت الماسه سازبه دلیل بهره گیری از مـواد اولیه استاندارد و تکنولـوژی برترو رعایت الزامات کیفی در تولید و نیز عبور از آزمایشات متعدد وکسب تجارب میدانی درارتقاء کیفیت ، از توانایی لازم برای نفوذ و پیشروی در لایه هـای مختلف زمین ازقبیل ماسـه سنگ،کنگلـومرآ،سنگ آهـک،سنگ مرمر،گـوارتـز،بازالت،دیـوریت وگـرانیت را برخـوردار بوده وبه لحـاظ کارائـی از نمونه هـای خـارجی کامـلا" متمـایز و بـرتـر است.

حهت كسب اطلاعات بيشتر و مشاوره در خصوص انواع

cutter ring,Carbide Insert Ring,Drag Bit,Diging Bit,Bucket,Rippers,scrapper,Cutting Knives,Cutting Shoes با ميل باكس فروشگاه مكاتبه فرمائيد.

بازگشت