صدور پيش فاكتور

صدور پيش فاكتور

مشتريان محترم در صورت نياز به پيش فاكتور ميتوانند درخواست خود را به ميل باكس فروشگاه ارسال نمايند.

توجه داشته باشيد كه درخواستها بايد در بردارنده اطلاعات هويتي،اطلاعات ارتباطي و همچنين كد دقيق محصول و تعداد مورد تقاضا باشد

درخواست هاي واصله با دقت فراوان و به فوريت مورد پردازش قرار گرفته و در سريعترين زمان ممكن پاسخ داده ميشوند.

بازگشت