واريز وجه

واريز وجوه پيش فاكتورهاي صادر شده

مشتريان محترم لطفا" مبالغ لحاظ شده در پيش فاكتور را به حساب مشخص شده ذيل واريز فرمائيد و سپس از فيش واريزي و يا صفحه پرداخت عكس گرفته و آنرا به همراه شماره پيش فاكتور به ميل باكس فروشگاه ارسال ويا به Almas_e_shop@ تلگرام نمايند.

نـــــــــام بــــــانـك : بانك صادرات

شماره حساب : 0310501453002

شمـــاره كـــارت : 6037691490543888

شمــــــاره شبـــــا : IR19 0190 0000 0031 0501 4530 02

صاحب حساب: مهین رضالوئی

بازگشت